Friday, January 1, 2010

ENAM ETIKA PERGAULAN???


ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI

ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1.Menundukkan pandangan:

ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk

menundukkan pandangannya, sebagaimana firman-

NYA; Katakanlah kepada laki-laki yang

beriman: Hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an-

Nuur: 30)

Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada

kaum wanita beriman, ALLAH berfirman; Dan

katakanlah kepada wanita yang

beriman: Hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an-

Nuur: 31)


2.Menutup Aurat;

ALLAH berfirman dan jangan lah mereka

menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa

nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka

melabuhkan kain tudung ke dadanya. (an-Nuur: 31)

Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada

isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: Hendaklah mereka

melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan

ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. (an-Nuur: 59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua

jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata:

Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang

lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan

wanita jangan melihat aurat wanita.


3.Adanya pembatas antara lelaki

dengan wanita;

Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang

berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir

pembatas.

Sebagaimana firman-NYA; Dan apabila kalian

meminta sesuatu kepada mereka (para wanita)

maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)


4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki

Dan Perempuan;

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar

Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang

lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita

kecuali bersama mahramnya. (Hadis Riwayat

Bukhari & Muslim)

Dari Jabir bin Samurah berkata; Rasulullah SAW

bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian

berdua-duan dengan seorang wanita, kerana

syaitan akan menjadi ketiganya. (Hadis Riwayat

Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)


5.Tidak Melunakkan Ucapan

(Percakapan):

Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya

ketika berbicara selain kepada suaminya. Firman

ALLAH SWT; Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian

tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu

bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam

berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga

berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam

hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan

yang baik. (al-Ahzaab: 32)

Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah beberapa

etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para

isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita

mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau

berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu,

dalam pengertian janganlah seorang wanita

berbicara dengan orang lain sebagaimana dia

berbicara dengan suaminya. (Tafsir Ibnu Kathir

3/350)


6.Tidak Menyentuh Kaum Berlawanan

Jenis;

Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata; Seandainya

kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu

masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita

yang tidak halal baginnya. (Hadis Hasan Riwayat

Thabrani dalam Mujam Kabir)

Berkata Syaikh al-Abani Rahimahullah; Dalam

hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-

orang yang menyentuh wanita yang tidak halal

baginya. (Ash-Shohihah 1/448) Rasulullah SAW

tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam

saat-saat penting seperti membaiat dan lain-

lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH,

tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan

wanita sama sekali meskipun saat membaiat.

(Hadis Riwayat Bukhari)

1 comment:

tQ..syUkraN...t.kasiH

tO visiTOrs..

LL4G